Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Poradniach Specjalistycznych KO_2/2023

2.3.2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(
Dz. U. z 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami)

Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju świadczeń:

 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – w Poradniach Specjalistycznych:

   1. Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Lipidowych;

   2. Poradnia okulistyczna;

   3. Poradnia pulmonologiczna.

 1. Okres obowiązywania umowy: od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

 2. Szczegółowe warunki zawarcia konkursu ofert (SWKO), formularz ofertowy oraz niezbędne informacje można otrzymać w Dziale Kadr i Płac lub na stronie internetowej https://szpitalmiedzyrzecz.pl/

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Beata Kowalska tel. 95 7157605.

 1. W Dziale Kadr i Płac Oferenci mogą się również zapoznać z projektem umowy.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez Udzielającego zamówienie formularzu ofert.

 3. Oferty należy składać do dnia 31.03.2023 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Poradniach Specjalistycznych – Poradnia …………………………. KO_2/2023”

z dopiskiem na kopercie „ nie otwierać do godziny 12:00 dnia 31.03.2023 r.

 1. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty Udzielający Zamówienie przyjmuje termin jej doręczenia (wpływu do Udzielającego Zamówienie).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu: w dniu 31.03.2023 r. o godz.12:00.
 3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

 4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia wypływu jej złożenia.

 5. Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w części lub całości bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składnia ofert.

 6. Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert
  w celu wykonania całości zadania.

 7. Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszenia konkursu.

Janusz Dreczka

Prezes Zarządu

Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

Formularz ofertowy

Oferta

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy