Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

ISO

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z. o.o. jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im

 i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy zgodnie z misją SALUS AEGROTI SUPREMA LEX (ZDROWIE PACJENTA PRAWEM NAJWYŻSZYM).

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Spółce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

  • udzielanie najwyższej jakości świadczeń medycznych oraz promowanie zdrowia,
  • planowane wyposażanie komórek organizacyjnych w sprzęt i aparaturę,
  • poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu,
  • dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
  • podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu.

Kierownictwo Spółki dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom zakładu, oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom i ich rodzinom.

W oparciu o ogólne zadania jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu

 i okresowo weryfikowane przez Prezesa Zarządu.

Kierownictwo Spółki zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii