Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Niezbędne dokumenty

Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego w każdym szpitalu w Polsce, który podpisał tak jak Szpital Międzyrzecki  umowę   z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Skierowanie do szpitala wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista działający na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym – jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Do skierowania lekarz kierujący (rodzinny, specjalista) dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie i skierowanie pacjenta na leczenie szpitalne. Skierowanie na leczenie szpitalne, zachowuje swoją ważność do czasu realizacji poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta.

Zgłaszając się do szpitala obok skierowania należy z sobą zabrać : dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.

            Nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego :

§         dzieci i młodzież , które nie ukończyły 18 roku życia       ,

§         kobiety w okresie ciąży , porodu i połogu ,

mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i zakresie określonym dla ubezpieczonych   ( art. 13 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z środków publicznych Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z 2004r. )

Bez skierowania szpital udzieli świadczeń w stanach bezpośredniego zagrożenia życia , pogorszenia się stanu zdrowia lub porodu .

Szpital – za pobyt i leczenie pacjenta zgodnie z katalogiem świadczeń szpitalnych otrzymuje środki finansowe z NFZ .

Pacjent w trakcie leczenia szpitalnego nie pokrywa również kosztów transportu sanitarnego wynikającego z potrzeby zachowania ciągłości leczenia w innym szpitalu lub poradni specjalistycznej oraz w przypadkach schorzeń zagrażających zdrowiu lub życiu.

NFZ nie finansuje natomiast usług dodatkowych, takich jak: indywidualny dyżur pielęgniarki czy telewizor w pokoju.

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii