Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Udostępnianie dokumentacji

Dokumentację medyczną udostępnia się w Dziale Kontraktowania, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej (Ruch Chorych )

 

Ruch Chorych

tel : 95 7157 611

Osoby do kontaktu:  Joanna Jesiołkiewicz

 

 

      Dokumentacja medyczna jest udostępniana

 1. Pacjentowi , którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
 • Rodzice , do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat , za okazaniem swojego dowodu tożsamości
 • Opiekunowie ustanowieni przez sąd , za okazaniem stosownego orzeczenia.
 1. Osobie upoważnionej przez pacjenta , posiadającej pisemne upoważnienie z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego,
 2. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu z zaznaczeniem , że pełnomocnictwo jest udzielone na wypadek śmierci .
  1. W celu uzyskania wyciągu , odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent , jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego , składa pisemny „ Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej „ ( wzór- załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). Wniosek można pobrać w poradniach , sekretariatach oddziałów, w Dziale Kontraktowania, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną , dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji sporządzone przy pracowniku wydającym kopię lub z urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego ,
  2. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku , w dni robocze – w poradniach (dokumentacja ambulatoryjna ) lub w Dziale Kontraktowania, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej. Wnioski można przesłać również na adres szpitala .
  3. Odbioru dokumentacji można dokonać w dni robocze w godz. 800-1400. Udostępnianie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych , licząc od daty złożenia wniosku.
  4. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku.
   1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych , jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
   2. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia ,sądom , w tym sądom dyscyplinarnym , prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej , w związku z prowadzonym postępowaniem ,
   3. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom , jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek ,
   4. zakładom ubezpieczeń , za pisemną zgodą pacjenta z urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego
   5. lekarzowi , pielęgniarce lub położnej , w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia , w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia .

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne w obecności pracownika Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej lub lekarza prowadzącego,
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów ,odpisów lub kopii ,
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu , jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda       udostępnienia       oryginałów tej dokumentacji . W dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz Szpitala

 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Dyrektora szpitala,
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie     poufności i ochrony danych osobowych .

Zasady odpłatności udostępnianej dokumentacji medycznej .

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów , odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia gospodarce w poprzednim kwartale. Wysokość opłat jest zgodna z cennikiem usług Szpitala Międzyrzeckiego .

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.pdf

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy