Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcia do Szpitala w Izbie Przyjęć

Odbywają się całodobowo, na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.

Z chwilą zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem do Szpitala przeprowadza się:

1. Wywiad wstępny – przeprowadzany przez pielęgniarkę SOR /pielęgniarkę Oddziału Dziecięcego, położną PG/. Ma on na celu rozpoznanie problemu medycznego (powodu zgłoszenia do Szpitala), weryfikację informacji na skierowaniach i wstępną ocenę stanu zdrowia. Pielęgniarka zawiadamia lekarza dyżurnego o przybyciu pacjenta i jego problemie medycznym. Wpisuje nazwisko i imię pacjenta oraz godzinę jego zgłoszenia w SOR /Izbie Przyjęć/do elektronicznego systemu rejestracji pacjentów „ESCULAP” i zaopatruje pacjenta w opaskę identyfikacyjną zakładaną na nadgarstek z numerem Księgi Głównej Szpitala i nazwą oddziału.

2. Wstępna diagnoza lekarska obejmuje:

–          przeprowadzenie wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, popartego badaniami laboratoryjnymi i / lub obrazowymi w zależności od potrzeby

–          konsultacje lekarskie

W wyniku diagnozy lekarz podejmuje decyzję:

¨      przyjęciu pacjenta do Szpitala

¨      w przypadku odmowy przyjęcia dokonywany jest wpis do księgi odmów oraz wystawiony jest dokument odmowy przyjęcia.

Odmowa przyjęcia do Szpitala może nastąpić, jeżeli nie zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki, a brak udzielenia pomocy lekarskiej nie stanowi dla osoby pacjenta niebezpieczeństwa w szczególność: utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia w następujących przypadkach:

¨      braku wskazań lekarskich do hospitalizacji,

¨      braku możliwości udzielenia pomocy specjalistycznej ze względu na zakres udzielanych przez szpital świadczeń,

¨      braku wolnych miejsc w Szpitalu,

¨      problem medyczny zidentyfikowany do realizacji w trybie późniejszym – lekarz wyznacza pacjentowi inny termin hospitalizacji w którym nastąpi przyjęcie do Szpitala,

¨      brak zgody pacjenta na hospitalizację,

¨      jeżeli względy epidemiologiczne nie pozwalają na umieszczenie pacjenta w Szpitalu.

3. W przypadku decyzji o przyjęciu do Szpitala lekarz wypełnia odpowiednią indywidualną

   dokumentację pacjenta, m. in. formularz Historii Choroby Pacjenta, Indywidualną Kartę   Zleceń   Lekarskich.

4. Pielęgniarka dokonuje zabiegów higienicznych a w razie potrzeby dekontaminacji lub

   dezynsekcji), mających na celu doprowadzenie pacjenta do należytego stanu higieniczno-

   sanitarnego. Pomaga pacjentowi przebrać się w piżamę. Mierzy parametry

pacjenta (wzrost, waga, temperatura, tętno, ciśnienie tętnicze), dane odnotowuje w Historii Choroby.

5. Przedmioty wartościowe w momencie przyjęcia do Szpitala, pacjent przekazuje rodzinie

   lub do depozytu szpitalnego. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe

   będące własnością pacjenta, jeśli nie zostały one oddane do depozytu. Odzież i obuwie osobiste

pacjent przekazuje rodzinie lub oddaje do depozytu szpitalnego za pokwitowaniem.

6. Konieczne jest także uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na planowane postępowanie medyczne.

   Przy przyjęciu pacjenta z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, np. niepełnoletniego

   lub ubezwłasnowolnionego należy uzyskać pisemną zgodę na jego leczenie odpowiednio od

   rodzica lub prawnego opiekuna.

  • Pacjent wypełnia oświadczenie o upoważnienie wskazanej przez niego osoby do:

–          udostępniania dokumentacji medycznej

–          otrzymywania informacji o stanie zdrowia

7. Przekazanie pacjenta do oddziału docelowego następuje w obecności pielęgniarki lub ratownika

   Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i obejmuje:

–    ustne przekazanie informacji dotyczących pacjenta

–    przekazanie dokumentacji pacjenta

–    sprawdzenie przez pielęgniarkę z oddziału docelowego tożsamości pacjenta

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy