Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Gdzie zostawić wartościowe przedmioty?

PRZYJĘCIE RZECZY WARTOŚCIOWYCH PACJENTA DODEPOZYTU.

OPIS POSTĘPOWANIA

Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odpowiedzialna jest za:

 • informowanie pacjentów o możliwości przekazania wartościowych rzeczy do depozytu;
 • przyjęcia do depozytu wartościowych rzeczy pacjenta;
 • dokonanie opisu przyjmowanych rzeczy, wypełnianie kart depozytowych, sumienne prowadzenie księgi depozytów, wpisywanie w historii choroby informacji dotyczącej depozytu, zapakowanie rzeczy przyjętych do depozytu i opisanie opakowania, przechowywanie depozytów w wyznaczonej do tego metalowej szafie, przyjęcie i realizację zgłoszenia dotyczącego odbioru depozytu od pacjenta z trudnościami w poruszaniu się przebywającego w oddziale;
 • wypełnienie protokołu przekazania depozytu do kasy Szpitala lub Ruchu Chorych;
 • kontaktowania się z Głównym Księgowym celem ustalenia wartości depozytu złożonego w walucie obcej,
 • bezpieczne przekazanie do kasy Szpitala depozytu zawierającego gotówkę żądania złożenia podpisu przez pracownika kasy na protokole przekazania depozytu;

W przypadku nie złożenia do depozytu posiadanych rzeczy wartościowych lub nie przekazania rzeczy wartościowych osobie towarzyszącej, Szpital zwolniony jest od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.

Przyjęcie własności pacjenta do depozytu:

Tryb postępowania personelu z przedmiotami wartościowymi pacjenta uzależniony jest od stanu świadomości pacjenta.

A. W przypadku świadomego pacjenta:

 1. personel medyczny informuje pacjenta o możliwości pozostawienia przedmiotów wartościowych   w depozycie Szpitala;
 2. świadome wyrażenie zgody przez pacjenta rozpoczyna proces zabezpieczenia własności pacjentów i dokumentowania w obowiązującej dokumentacji;
 3. pielęgniarka Oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna SOR wypełnia kartę depozytową w oryginale
 4. karta depozytowa jest opatrzona własnoręcznymi podpisami Pielęgniarki Oddziałowej lub pielęgniarki dyżurnej SOR oraz pacjenta;
 5. następnie oryginał karty depozytowej wydawany jest pacjentowi, pierwszą kopię umieszcza się
 6. koperta z depozytem zostaje zaklejona oraz ostemplowana pieczęcią w miejscach sklejenia, po
 7. Pielęgniarka Oddziałowa SOR po otrzymaniu depozytu wraz z pokwitowaniem depozytu wypełnia kartę depozytu na podstawie pokwitowania depozytu sprawdzając wykaz z zawartością depozytu
 8. pacjent ma prawo zastrzec wydanie depozytu, co powinno być odnotowane przy przyjęciu i dwóch kopiach dokonuje w niej opisu rzeczy wartościowych, określając ich cechy indywidualne, w szczególności nazwę, rodzaj, szacunkową wartość, barwę, markę i stan zużycia. Wzór karty depozytowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji w kopercie z depozytem, a druga kopia pozostaje w księdze depozytów. Pielęgniarka SOR w przypadku przyjmowania do Depozytu protez zębowych, szkieł korekcyjnych oraz soczewek kontaktowych ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć je przed zniszczeniem oraz bezpośrednim kontaktem z innymi przedmiotami czym kopertę z depozytem zabezpiecza się w szafie zamkniętej na klucz
 9. pielęgniarka dyżurna/ dyspozytor po zakończeniu dyżuru przekazuje depozyt wraz z kopią pokwitowania Pielęgniarce Oddziałowej SOR bądź kolejnej osobie przyjmującej dyżur wypełniając dokument protokół przekazania pokwitowania depozytu stanowiący załącznik nr2
 10. następnie wykonuje czynności wskazane j.w
 11. informację o przekazanym depozycie umieszcza się w historii choroby danego pacjenta w karcie depozytowej

B. W przypadku świadomego pacjenta:

 1. personel medyczny informuje pacjenta o możliwości pozostawienia przedmiotów wartościowych   w depozycie Szpitala;
 2. świadome wyrażenie zgody przez pacjenta rozpoczyna proces zabezpieczenia własności pacjentów i dokumentowania w obowiązującej dokumentacji;
 3. pielęgniarka Oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna SOR wypełnia kartę depozytową w oryginale
 4. karta depozytowa jest opatrzona własnoręcznymi podpisami Pielęgniarki Oddziałowej lub pielęgniarki dyżurnej SOR oraz pacjenta;
 5. następnie oryginał karty depozytowej wydawany jest pacjentowi, pierwszą kopię umieszcza się
 6. koperta z depozytem zostaje zaklejona oraz ostemplowana pieczęcią w miejscach sklejenia, po
 7. Pielęgniarka Oddziałowa SOR po otrzymaniu depozytu wraz z pokwitowaniem depozytu wypełnia kartę depozytu na podstawie pokwitowania depozytu sprawdzając wykaz  z zawartością depozytu;
 8. pacjent ma prawo zastrzec wydanie depozytu, co powinno być odnotowane przy przyjęciu i dwóch kopiach dokonuje w niej opisu rzeczy wartościowych, określając ich cechy indywidualne, w szczególności nazwę, rodzaj, szacunkową wartość, barwę, markę i stan zużycia. Wzór karty depozytowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji w kopercie z depozytem, a druga kopia pozostaje w księdze depozytów. Pielęgniarka SOR w przypadku przyjmowania do Depozytu protez zębowych, szkieł korekcyjnych oraz soczewek kontaktowych ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć je przed zniszczeniem oraz bezpośrednim kontaktem z innymi przedmiotami czym kopertę z depozytem zabezpiecza się w szafie zamkniętej na klucz;
 9. pielęgniarka dyżurna/ dyspozytor po zakończeniu dyżuru przekazuje depozyt wraz z kopią pokwitowania Pielęgniarce Oddziałowej SOR bądź kolejnej osobie przyjmującej dyżur wypełniając dokument protokół przekazania pokwitowania depozytu stanowiący załącznik nr2.
 10. następnie wykonuje czynności wskazane j.w;
 11. informację o przekazanym depozycie umieszcza się w historii choroby danego pacjenta w karcie depozytowej;

C. W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia informacji o możliwości pozostawienia przedmiotów wartościowych w depozycie Szpitala:

 1. stwierdzenie konieczności przekazania do depozytu rzeczy wartościowych należących do pacjenta nieprzytomnego rozpoczyna proces zabezpieczenia własności pacjentów i dokumentowania w obowiązującej dokumentacji;
 2. Pielęgniarka Oddziałowa SOR wypełnia kartę depozytową w oryginale i dwóch kopiach, dokonuje w niej opisu rzeczy wartościowych, określając ich cechy indywidualne, w szczególności nazwę, rodzaj, szacunkową wartość, barwę, markę i stan zużycia. Wzór karty depozytowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
 3. karta depozytowa jest opatrzona własnoręcznym podpisem Pielęgniarki Oddziałowej SOR oraz innego pracownika SOR, obecnego przy jej wypełnianiu w godzinach popołudniowych i świątecznych depozyt podpisują 2 osoby;
 4. następnie oryginał karty depozytowej wraz z pierwszą kopią umieszcza się w kopercie z depozytem, a druga kopia pozostaje w księdze depozytów.

D. W przypadku pacjenta przebywającego w oddziale:

 • w trakcie pobytu w oddziale pacjent przed zabiegiem, operacją lub badaniem ma prawo do złożenia przedmiotów wartościowych do depozytu Szpitala, o czym personel medyczny ma obowiązek go poinformować;
 • personel medyczny zgłasza do Pielęgniarki Oddziałowej chęć przekazania przez pacjenta rzeczy
 • pacjenci chcący przekazać rzeczy wartościowe do depozytu, których stan zdrowia nie ogranicza
 • w przypadku pacjentów chcących przekazać rzeczy wartościowe do depozytu których stan zdrowia ogranicza ich koordynację ruchową, Pielęgniarka Oddziałowa danego Oddziału bądź w przypadku jej nieobecności pielęgniarka zastępująca ją w zakresie depozytów ma obowiązek podejść do danego pacjenta w celu przyjęcia depozytu;
 • w momencie przyjęcia przedmiotów wartościowych do depozytu wypisywana jest karta depozytowa przez Pielęgniarkę Oddziałową bądź pokwitowanie depozytu przez osobę ją zastępującą w danym zakresie wartościowych do depozytu ich koordynacji ruchowej mogą udać się osobiście do Ruchu Chorych w celu przekazania depozytu rzeczy wartościowych a do Kasy Szpitala w celu przekazania gotówki.
 • pozostałe czynności wykonywane są zgodnie z opisem występującym j.w

E. W przypadku pacjenta transportowanego przez Zespoły Wyjazdowe:

 1. w trakcie transportu pacjenta, personel medyczny Zespołów Wyjazdowych ma obowiązek poinformowania go o możliwości przekazania przedmiotów wartościowych do depozytu Szpitala;
 2. personel medyczny Zespołów Wyjazdowych zgłasza do Pielęgniarki Oddziałowej SOR lub w przypadku jej nieobecności do pielęgniarki zastępującej ją w zakresie depozytów chęć przekazania przez pacjenta rzeczy wartościowych do depozytu;
 3. pozostałe czynności wykonuje się zgodnie z opisem jak wyżej;
 4. w przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji personel zespołów wyjazdowych ma obowiązek poinformować o tym fakcie Pielęgniarkę Oddziałową SOR lub w przypadku jej nieobecności pielęgniarkę dyżurną;
 5. pozostałe czynności wykonuje się zgodnie z opisem jak wyżej.

Sposób zabezpieczania wartościowych rzeczy pacjenta oddawanych do depozytu:

A. Zabezpieczenie rzeczy pacjenta przekazanych do depozytu:

 1. rzeczy wartościowe przyjęte do depozytu powinny być zabezpieczone w sposób wykluczający
 2. rzeczy wartościowe w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym,
 3. zapasowy klucz do metalowej szafy, w której umieszczony jest depozyt znajduje się w zalakowanej kopercie, podpisanej przez Pielęgniarkę Oddziałową SOR, wyjęcie lub zamianę przedmiotów bez naruszenia opakowania, zabezpieczone przed pożarem, uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą, ostemplowanym pieczęcią Szpitala i oznaczonym numerem depozytu, pod którym został on zapisany w księdze depozytów przechowuje się w metalowej szafie
 4. klucze do metalowej szafy, w której znajduje się depozyt, posiada Pielęgniarka Oddziałowa SOR;

FKarta depozytowa zawiera w szczególności:

1) kolejny numer karty odpowiadający numerowi kolejnego zapisu w Księdze Depozytowej,

2) oznaczenie (pieczątka) zakładu,

3) dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania pacjenta:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,

d) numer PESEL,

5) spis rzeczy wartościowych oddanych do depozytu zawierający ich opis oraz liczbę,

6) datę wypełnienia karty,

7) podpis osoby przyjmującej depozyt,

8) podpis pacjenta lub osoby uprawnionej do odbioru depozytu pacjenta,

9) datę i podpis osoby odbierającej depozyt,

10) informacje o wysłanych wezwaniach do odbioru depozytu.

Kartę depozytową sporządza się w oryginale i 2 kopiach

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy