Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Konkurs ofert na stanowisko Kierownika ds. Pielęgniarek, Położnych i Personelu Pomocniczego w Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_18/2023

28.11.2023

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO KIEROWNIKA DS. PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH   I PERSONELU POMOCNICZEGO

 

 

Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika ds. Pielęgniarek, Położnych  i Personelu Pomocniczego w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

 1. Okres zawarcia umowy: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r.
 2. Szczegółowe warunki zawarcia konkursu ofert (SWKO), formularz ofertowy oraz niezbędne informacje można otrzymać w Dziale Kadr i Płac lub na stronie internetowej www.szpitalmiedzyrzecz.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Beata Kowalska tel. 95 715 76 05

 1. W Dziale Kadr i Płac Oferenci mogą się również zapoznać z projektem umowy.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez Zamawiającego formularzu ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 18.12.2023 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz w zamkniętych kopertach (zawierających oznaczenie oferent) – opatrzonych napisem:

Konkurs ofert na stanowisko Kierownika ds. Pielęgniarek, Położnych   i Personelu Pomocniczego  w  Szpitala Międzyrzeckiego   Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_18/2023”z dopiskiem na kopercie  „nie otwierać do godziny 12:00 dnia 18.12.2023 r.

 1. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty  Udzielający Zamówienie przyjmuje termin jej doręczenia (wpływu do Udzielającego Zamówienie).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu: w dniu 18.12.2023 r. o godz. 12:00.
 3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
 4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 10 dni, licząc od dnia wypływu jej złożenia.
 5. Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w części lub całości bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składnia ofert a także przeprowadzenia dodatkowych rokowań z ofertami.
 6. Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszenia konkursu.

 

 

Stefan  MORDACZ

Prezes Zarządu

Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

Ogłoszenie o wyborze

Oferta

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

 

 

 

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy