Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie – Diagnostyka – Kolonoskopia, KO_34/2022

21.11.2022

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112  poz. 654 z późn. zmianami)

Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju świadczeń:

 • Diagnostyka  – Kolonoskopia,
 1. Okres zawarcia umowy: od 01.12.2022 r. do 30.11.2025 r.
 2. Szczegółowe warunki zawarcia konkursu ofert (SWKO), formularz ofertowy oraz niezbędne informacje można otrzymać w Dziale Kadr i Płac lub na stronie internetowej www.szpitalmiedzyrzecz.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Beata Kowalska tel. 95 71 57 605

 1. W Dziale Kadr i Płac Oferenci mogą się również zapoznać z projektem umowy.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez Udzielającego zamówienie formularzu ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 29.11.2022 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu     w zakresie – Diagnostyka – Kolonoskopia, KO_34/2022″ z dopiskiem na kopercie „nie otwierać do godziny 12:00  dnia 29.11.2022 r.”.
 4. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty  Udzielający Zamówienie przyjmuje termin jej doręczenia (wpływu do Udzielającego Zamówienie).
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu: w dniu 29.11.2022 r. o godz.12:00.
 6. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
 7. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia wypływu jej złożenia.
 8. Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w części lub całości bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składnia ofert.
 9. Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
 10. Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszenia konkursu.

 

Janusz Dreczka

Prezes Zarządu

Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

Ogłoszenie o unieważnieniu

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Oferta

Wzór umowy

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy