Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Transporcie Między-szpitalnym na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_12/2023

1.8.2023

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112  poz. 654 z późn. zmianami)

 

Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza konkurs i zaprasza
do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez :

 1. a) ratowników medycznych;
 2. b) ratowników medycznych- kierowców;
 3. c) pielęgniarki;
 4. d) całodobową obsadę ambulansu przez Zespół Ratowników Medycznych,

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Transporcie Między-szpitalnym Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu.

Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

 1. Okres zawarcia umowy: od 01.09.2023 r. do 31.10.2026 r.
 2. Szczegółowe warunki zawarcia konkursu ofert (SWKO), formularz ofertowy oraz niezbędne informacje można otrzymać w Dziale Kadr i Płac lub na stronie internetowej www.szpitalmiedzyrzecz.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Beata Kowalska tel. 95 71 57 605.

 1. W Dziale Kadr i Płac Oferenci mogą się również zapoznać z projektem umowy.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez Udzielającego zamówienie formularzu ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 21.08.2023 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. zo.  w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Transporcie Między-szpitalnym na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_12/2023”

z dopiskiem na kopercie  „ nie otwierać do godziny 12:00 dnia 21.08.2023 r.

 1. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty  Udzielający Zamówienie przyjmuje termin jej doręczenia (wpływu do Udzielającego Zamówienie).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu: w dniu 21.08.2023 r. o godz.12:00.
 3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
 4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia wypływu jej złożenia.
 5. Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w części lub całości bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składnia ofert.
 6. Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
 7. Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszenia konkursu.

 

 

Prezes Zarządu

Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

Ogłoszenie o wyborze

Formularz ofertowy

Oferta

Szczegółowe warunki

Wzór umowy – zlecenie

Wzór umowy- działaność

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii