Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Konkurs ofert Opieka Psychiatryczna- w Poradni Psychologicznej

16.2.2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011 Nr 112  poz. 654 z późn. zmianami)

 

Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju świadczeń:

 • Opieka Psychiatryczna- w Poradni Psychologicznej
 1. Okres obowiązywania umowy: od 01.04.2022r. do 31.03.2025 r.
 2. Szczegółowe warunki zawarcia konkursu ofert (SWKO), formularz ofertowy oraz niezbędne informacje można otrzymać w Dziale Kadr i Płac lub na stronie internetowej https://szpitalmiedzyrzecz.pl/

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Beata Kowalska tel. 95 7157600.

 1. W Dziale Kadr i Płac Oferenci mogą się również zapoznać z projektem umowy.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez Udzielającego zamówienie formularzu ofert.
 3. Oferty należy składać do dnia 03.03.2022 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. zo. w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez  psychologów na rzecz Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w zakresie Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień- świadczenia psychologiczne KO_1/2022”

z dopiskiem na kopercie  „ nie otwierać do godziny 12:00 dnia 03.03.2022 r.

 1. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty  Udzielający Zamówienie przyjmuje termin jej doręczenia (wpływu do Udzielającego Zamówienie).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu: w dniu 03.03.2022 r.  o godz.12:00.
 3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
 4. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia wypływu jej złożenia.
 5. Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w części lub całości bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składnia ofert.
 6. Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert
  w celu wykonania całości zadania.
 7. Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszenia konkursu.

Janusz Dreczka

Prezes Zarządu

Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

 

Wzór umowy

Szczegółowe warunki

Oferta

Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy