Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych – pielęgniarka epidemiologiczna                   w  Szpitalu Międzyrzeckim   Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_1/2024

23.2.2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH – PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA 

Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko Pielęgniarka Epidemiologiczna w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

 1. Okres zawarcia umowy: od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.03.2027 r.
 2. Szczegółowe warunki zawarcia konkursu ofert (SWKO), formularz ofertowy oraz niezbędne informacje można otrzymać w Dziale Kadr i Płac lub na stronie internetowej
  www.szpital.miedzyrzecz.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Beata Kowalska tel. 95 715 76 05

 • W Dziale Kadr i Płac Oferenci mogą się również zapoznać z projektem umowy.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez Zamawiającego formularzu ofert.
 • Oferty należy składać do dnia 18.03.2024 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz
  w zamkniętych kopertach (zawierających oznaczenie oferent) – opatrzonych napisem:

Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych – pielęgniarka epidemiologiczna w  Szpitalu Międzyrzeckim   Sp. z o.o. w Międzyrzeczu KO_1/2024” z dopiskiem na kopercie  „nie otwierać do godziny 12:00 dnia 18.03.2024 r.

 • W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem  operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty  Udzielający Zamówienie przyjmuje termin jej doręczenia (wpływu do Udzielającego Zamówienie).
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu: w dniu 18.03.2024 r. o godz. 12:00.
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
 • Oferent będzie związany ofertą przez okres 10 dni, licząc od dnia wypływu jej złożenia.
 • Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w części lub całości bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składnia ofert a także przeprowadzenia dodatkowych rokowań z ofertami.
 • Oferent ma prawo wnieść odwołanie lub złożyć protest dotyczący ogłoszenia konkursu.

Stefan  MORDACZ

Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

Ogłoszenie o wyborze

Oferta

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Blok operacyjny
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Szpitalny oddział ratunkowy
Oddział rehabilitacji
Oddział chirurgii ogólnej i urologii
Oddział internistyczno-kardiologiczny
Oddział dziecięcy
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii